Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài liệu - Văn kiện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 81 items in 5 pages
Số 307-BC/HU 27/08/2018 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ huyện trong giữa đầu nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)
Số 308-BC/HU 27/08/2018 Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)
Số 05-NQ/HU 27/08/2018 Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020 (Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đảng bộ Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020)
76 20/10/2017 Mẫu 76 lấy ý kiến nơi cư trú
HD/HU 13/07/2017 Hướng dẫn tuyên truyền 70 năm ngày TBLS
2265/QĐ-UBND 23/06/2017 Quyết định về việc triển khai Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy
12/2017/NQ-HĐND 19/04/2017 Nghị quyết về phát triển KT-XH miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
Số 40-KH/HU 18/04/2017 Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/HU của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành trung ương
Kế hoạch số 35-KH/HU 16/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công văn số 525-CV/HU 27/02/2017 Công văn đính chính số lần và thời gian Đại hội công đoàn cơ sở và Công đoàn huyện trong Chỉ thị 10-CT/HU của Ban Thươngg vụ Huyện ủy
Chương trình số 09-CTr/TU 21/02/2017 Chương trình số 09-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về ...
Chương trình số 10-CTr/TU 21/02/2017 Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 21/2/2017, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực ...
Chương trình số 08-CTr/TU 20/02/2017 Chương trình số 08-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản ...
Kế hoạch số 33-KH/HU 09/02/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái ...
Báo cáo số 23-BC/VPHU 08/02/2017 Báo cáo tổng kết công tác thi đua Văn phòng Cấp ủy năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2017
Kế hoạch số 32-KH/HU 07/02/2017 Kế hoạch tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị.
Thông tri số 14-TT/HU 06/02/2017 Thông tri về việc lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023)
Kê hoạch số 31-KH/HU 06/02/2017 Kê hoạch số 31-KH/HU về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Châu Trà My (19/3/1947 - 19/3/2017)
Hướng dẫn 12-HD/HU 19/01/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017
Chỉ thị 10-CT/HU 16/01/2017 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022)