Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ, Sự kiện

Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS)
Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS)
Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS)
Iosif Vissarionovich Stalin (1879-1953) (Xtalin.I.V)
Fidel Castro