Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ, Sự kiện

Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS)
Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS)
Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS)
Iosif Vissarionovich Stalin (1879-1953) (Xtalin.I.V)
Fidel Castro