Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuầnVăn bản hướng dẫn

Lịch sử Đảng bộ xã Trà Nam (1945-2015)
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Nam Trà My lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Nam Trà My lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Lịch sử Đảng bộ xã Trà Tập
Lịch sử Đảng bộ xã Trà Tập giai đoạn 1945 - 2010
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương
HƯỚNG DẪN một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tập trung triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua cho thây, đa sô cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống...