Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 03/12/2020
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 07/12/2020
Tài liệu hội nghị lần thứ 4, khóa XIX
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:danh_muc_so_ket_nq_09_ve_bao_ve_moi_truong.docx[ Tải về ]17.37 Kb
File thứ 2:bc_so_ket_thuc_hien_nq_09_cua_tinh_uy_ve_bao_ve_moi_truong_2016.2020_va_dinh_huong_den_2025.doc[ Tải về ]103.5 Kb
File thứ 3:phu_luc_bc_ket_qua_nq_2020_da_sua_(1).docx[ Tải về ]25.88 Kb
File thứ 4:du_thao_nghi_quyet_2021.docx[ Tải về ]56.53 Kb
File thứ 5:2-chuong_trinh_ktgs_hu_2021.doc[ Tải về ]48 Kb
File thứ 6:3-kh_ktgs_hu_2021.doc[ Tải về ]60.5 Kb
File thứ 7:4-du_kien_nd_ke_hoach_ktgs_hu_2021.doc[ Tải về ]45.5 Kb
File thứ 8:12_bao_cao_cong_tac_kiem_tra__giam_sat_nam_2020_(1).pdf[ Tải về ]4.99 Mb
File thứ 9:bao_cao__tong_ket_nam__2020.docx[ Tải về ]72.87 Kb
File thứ 10:ct_hoi_nghi lan 4.docx[ Tải về ]21.25 Kb
File thứ 11:ctct_nam_2021.docx[ Tải về ]27.76 Kb
File thứ 12:nghi_quyet_tai_co_cau_nong_nghiep.doc[ Tải về ]105 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 4, Khóa XIX