Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Thông báo

  
Tiêu đề Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 15/01/2020 07:37
Nội dung


Nội dung tuyên truyền

1. Giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong       học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

2. Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 90 năm qua, Đảng bộ huyện Trà My (Nam Trà My) 70 năm qua; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Những thành tựu của đất nước, của tỉnh, huyện, địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị        số 45-CT/TU và Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

5. Hoạt động và kết quả Đại hội Đảng, các kế hoạch triển khai thực hiện         Nghị quyết Đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng.

6. Không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng; những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đất nước, của tỉnh, huyện và con người Nam Trà My; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu

1. Các báo, đài, các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử trong huyện: Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp Nhân dân; đưa tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp Nhân dân.

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền trong nội bộ Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của Đảng các cấp); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội..

3. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại; các cuộc họp báo trước, trong và sau Đại hội Đảng. 

4. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng.

5. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử…; các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng.

6. Tổ chức phát hành tài liệu, bản tin; băng, hình tuyên truyền về Đại hội Đảng.