Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

Lượt xem: 892

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

Bộ Chính trị quyết định tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 với những nội dung trọng tâm sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định những thành tựu vĩ đạo của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân  tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa, vận dụng và phát huy bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hoá của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

2- Tổ chức các ngày kỷ niệm ở quy mô tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả, tiết kiệm.

2.1- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia các ngày lễ lớn sau:

- 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015): Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức.

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2015); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014): Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014); 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh  Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015); 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 – 20/7/2014): Các Bộ, ngành gắn với các sự kiện trên (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

2.2- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ngành đối với các ngày kỷ niệm sau:

Giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch – 2015); 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2014); 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2015); 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015); kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2014) tại Hà Tĩnh; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2014) tại Thừa Thiên Huế.

2.3- Không tổ chức lễ kỷ niệm năm lẻ (số năm kỷ niệm của sự kiện không có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, đoàn thể.

2.4- Tổ chức diễu binh, diễu hành quần chúng trong các lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tại Hà Nội), kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (tại Điện Biên) và 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tại Thành phố Hồ Chí Minh). Diễu binh, diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Điện Biên có quy mô phù hợp, nhỏ hơn tại Hà Nội. Ngoài 3 sự kiện trên, không tổ chức diễu binh, diễu hành quần chúng trong lễ kỷ niệm.

2.5- Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện không nêu trong Chỉ thị này do Ban Bí thư quyết định.

3- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động kỷ niệm

- Đẩy mạnh phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015, biểu dương nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây; tạo động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động kỷ niệm tổ chức phong phú, thiết thực, kết hợp với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xuất bản, sáng tác văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao, triển lãm, gặp mặt truyền thống, các chương trình xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch...; bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội thảo, toạ đàm khoa học, sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử của đất nước phải chú trọng vào tổng kết, phát hiện những giá trị mới trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị.

- Việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng, nhà lưu niệm, tưởng niệm vào dịp kỷ niệm phải vừa mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, vừa bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí; không gắn việc đầu tư, xây dựng các công trình với việc tổ chức các ngày kỷ niệm.

4-  Trách nhiệm lãnh đạo và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2914-2015

- Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị và bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm.

- Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, do 1 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan tham gia, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm. Giao Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngành lễ lớn trong hai năm 2014-2015.

- Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngành lễ lớn trong hai năm 2014-2015 có trách nhiệm điều chỉnh, cân đối quy mô tổ chức hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia cho phù hợp với tính chất, tầm mức các sự kiện; xây dựng đề án tổ chức kỷ niệm cụ thể các ngày lễ lớn.

- Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015l chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan biên soạn tài liệu tuyên truyền đối với từng sự kiện.

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương, đơn vị có liên quan tới các ngày kỷ niệm cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các sự kiện và hoạt động lớn của địa phương, đơn vị; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Tác giả: Bộ Chính trị


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: