Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NAM TRÀ MY, 12 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Lượt xem: 3912
Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My được thành lập theo Quyết định số 14-QĐ/HU, ngày 08/8/2003 của Huyện ủy Nam Trà My là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Từ những ngày đầu mới thành lập Trung tâm chỉ có 3 cán bộ, giảng viên, trong đó 01 giám đốc (Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm), và 02 cán bộ (01 kế toán và 01 giáo vụ); cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn hầu như chưa có gì, Trung tâm phải “ở chung” với các ban đảng, mượn nhà ở công vụ của Huyện ủy làm văn phòng, mượn hội trường để mở lớp.

Đến nay, trung tâm đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất khang trang gồm nhà làm việc, phòng truyền thống, thư viện, phòng ở giáo viên, khu nội trú học viên, hội trường, nhà ăn... trên tổng diện tích hơn 5.000m2. Từ nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ của UBND huyện và nguồn tiết kiệm của đơn vị, Trung tâm đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, đến nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo.

Về nhân lực, hiện nay, trung tâm đã được bố trí 5 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn đại học. Trình độ chính trị 01 người cao cấp, 4 người trung cấp. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu tại chỗ, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 14 đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện. Đội ngũ này hầu hết có trình độ đại học về chuyên môn và trình độ cao cấp lý luận chính trị, đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở, đây là lợi thế đối với các đồng chí khi vận dụng những tình huống sinh động của thực tế để chúng minh, biện giải những nội dung mang tính lý luận trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm.

Xác định công tác mở lớp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị, nên từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị hằng năm; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhu cầu thực tế của địa phương. Hằng năm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở lớp của đơn vị và đề ra mục tiêu công tác đào tạo bồi dưỡng hằng tháng, quý để căn cứ thực hiện đạt hiệu quả.

Trong giảng dạy, Trung tâm từng bước đổi mới phương thức truyền đạt, lấy người học làm trung tâm. Kết cấu nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng bám sát những nội dung trong giáo trình đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn. Các lớp học có thời gian dài, Trung tâm đều phát phiếu để học viên đóng góp ý kiến về phương pháp quản lý lớp, chất lượng giảng dạy của giảng viên và các đề xuất kiến nghị. Ý kiến của học viên được tiếp thu, rút kinh nghiệm trong các kỳ sinh hoạt chuyên môn, hội nghị giảng viên kiêm chức, họp cơ quan hằng tháng… Nhờ đó, chất lượng bài giảng và ý thức học tập của học viên được nâng cao, 100% học viên các lớp  đều hoàn thành chương trình học tập với tỷ lệ khá, giỏi đạt cao.

Từ năm 2003 đến 2014, Trung tâm đã triển khai mở được tổng cộng 110 lớp với 22.080 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập thuộc các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên đề; quán triệt, học tập Nghị quyết; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; thông tin thời sự.... Như các lớp: Sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp Đảng, Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng lý luận cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, các lớp học Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên ....; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể triển khai các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong kế hoạch cũng như các lớp thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Ngoài ra, Trung tâm đã liên kết với các cơ sở giáo dục khác triển khai các chương trình đào tạo như: Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 04 lớp đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chính trị - hành chính trình độ trung cấp tại huyện và đã thu hút sự tham gia học tập của 430 lược cán bộ, đảng viên, năm 2013, trung tâm phối hợp với trường Đại học Nông Lâm Huế mở lớp đại học chuyên ngành Nông học (hệ vừa học vừa làm) thu hút 74 học viên tham gia học tập.

Số lượng lớp được mở và số lượng học viên dự học năm sau đều tăng hơn năm trước. Chất lượng dạy và học cũng từng bước có sự chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức, quản lý nhằm kịp thời nắm bắt, đánh giá kết quả, chất lượng học tập của học viên, nhất là khối cơ sở, không ngừng được nâng lên. Qua đó, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung cần thông tin, báo cáo thêm khi tiến hành mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, phù hợp với điều kiện về dân trí và kinh tế - xã hội của huyện nhà. Việc tổ chức mở các lớp ngoài kế hoạch theo chỉ đạo của huyện, nhất là các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân thuộc Chương trình Nghị quyết 30a/CP đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Qua khảo sát đánh giá thực tế công tác cán bộ cơ sở đã có sự chuyến biến tích cực, trình độ nhận thức lý luận cũng như kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đều được nâng lên đáng kể. Tình trạng “cầm tay chỉ việc”, bỏ nhiệm sở…đã được cải thiện đáng kể; các đồng chí cán bộ cơ sở đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác hiệu quả làm việc không ngừng được nâng cao.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tính năng động, sáng tạo, trong quá trình thực hiện các chương trình bồi dưỡng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện không những đẩy mạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, mà còn góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nâng cao ý thức học tập, trách nhiệm nghĩa vụ của người cán bộ đảng viên. Góp phần từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị tại địa phương.

Nhìn lại chặng đường đã qua (2003 - 2013), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. Trong đó còn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, cấp ủy chính quyền cơ sở và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân, cán bộ viên chức đơn vị trong việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và sự năng động của lãnh đạo đơn vị, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện luôn đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My được UBND huyện công nhận đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền từ 2003 - 2008, UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu Khối miền núi năm 2009, nhiều năm liền được công nhận “Đơn vị cơ sở có đời sống văn hoá tốt”….Cán bộ, viên chức Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My luôn tự hào về những thành tích đã đạt được và lấy đó làm cơ sở, động lực để tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng phát triển góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hôi, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện


[Trở về]