Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Cần đảm bảo việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện

Lượt xem: 1285

Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nam Trà My luôn chú trọng triển khai thực hiện, từng bước cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các chính sách vào thực tiễn địa phương; góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững.
Việc thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả là nền tảng cho công cuộc giảm nghèo bền vững

Từ các chương trình, dự án giảm nghèo như: Chương trình 30a; Chương trình 135; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới... Năm 2019, huyện Nam Trà My đã ưu tiên phát triển sản xuất. Đồng thời, tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân như làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế… Cùng với đó, huyện cũng đã triển khai kịp thời, đúng đối tượng chính sách về hỗ trợ sản xuất các loại cây, con giống phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; hỗ trợ tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất; hỗ trợ nhân rộng các mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, chính sách tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động tại các thị trường trong và ngoài nước...

Nhằm tiếp tục đảm bảo việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, ngày 04/6/2020, UBND huyện đã ban hành văn bản số 378/UBND-NN&PTNT chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2705/UBND- KTN, ngày 20/5/2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các chương trình, chính sách dân tộc để kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn huyện đảm bảo theo khung thời gian quy định.

Đối với các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 thực hiện theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg, ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các xã, thôn khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã hoàn thành Chương trình 135 thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 đến hết năm ban hành Quyết định phê duyệt. Từ năm tiếp theo, các xã, thôn này không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện; trừ hỗ trợ, đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên: Việc áp dụng các chế độ chính sách đặc thù, thực hiện theo quy định tại điểm a, mục 8, phần III của Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: