Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG (18/10/1948 - 18/10/2014)

Lượt xem: 1157

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG (18/10/1948 - 18/10/2014)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra của Đảng

           Phải xác định rằng, công tác kiểm tra là yêu cầu mang tính khách quan đối với sự tồn tại và hoạt động của Đảng ta. Đây là hoạt động giúp các cấp uỷ, cơ quan Đảng và đảng viên tập trung vào thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các vấn đề sinh hoạt nội bộ, hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ nghiêm kỷ luật để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: kiểm tra cốt để “làm rõ cán bộ, nhân viên tốt hay xấu; làm rõ ưu điểm hay khuyết điểm của các cơ quan; làm rõ ưu điểm hay khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết” để qua đó rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để cùng nhau tiến bộ. Muốn đạt được kết quả đó, trước hết “cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn học tập thấm nhuần đường lối của Đảng, phải luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng…đặc biệt phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phải thật thà tự phê bình và phê bình để làm gương trong việc chấp hành kỷ luật Đảng, phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác kiểm tra là hoạt động vừa mang tính nguyên tắc vừa là chức năng lãnh đạo chủ yếu, công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng : Đảng muốn lãnh đạo, Nhà nước muốn quản lý tốt thì bản thân mình trước hết phải trở thành tấm gương sáng trước giai cấp, dân tộc; cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà nước phải tẩy bỏ mọi thói hư, tật xấu, chống sa sút về đạo đức và lối sống. Vì vậy, “kiểm tra, thanh tra chẳng những chống lãng phí, tham ô mà còn chống quan liêu, mệnh lệnh; giúp cơ quan Đảng, Nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ” và “kiểm soát khéo bao nhiêu, khuyết điểm sẽ lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định sẽ bớt đi. Một là, có kiểm tra như thế mới biết rõ cán bộ, nhân viên tốt hay xấu. Hai là, mới biết rõ ưu khuyết điểm của các mệnh lệnh, nghị quyết”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phê phán nghiêm khắc thái độ coi nhẹ công tác kiểm tra, kiểm tra qua loa đại khái mà không nhận thức rõ ràng rằng “kiểm tra chính là chống giặc nội xâm”. Người chỉ rõ: “Nếu chiến sỹ và nhân dân ta ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên mất chống giặc nội xâm là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. Đây chính là cơ sở và tiền đề lý luận chặt chẽ, đúng đắn nhất để Đảng và Nhà nước ta thực hiện công tác kiểm tra hiệu quả, nâng cao chất lượng lãnh đạo, tính sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Kiểm tra là “tai”, “mắt” của lãnh đạo và quản lý, vì vây, có kiểm tra mới biết được mức độ và hiệu quả triển khai thực hiện công việc đến đâu, đường lối, chủ trương, chính sách đề ra đúng đắn hay không; qua đó tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa việc đề ra chính sách và thực hiện chính sách nhằm phát hiện những ưu khuyết điểm nhất định và kịp thời khắc phục những sai lầm, thiếu sót, tránh sai mà vẫn làm, chính sách không phù hợp mà vẫn thực hiện. Điều cần chú ý rằng, công tác kiểm tra, gíam sát không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước mà còn là hoạt động chung của quần chúng và các tổ chức mặt trận đoàn thể. Bác Hồ luôn căn dặn: “Chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn khiêm tốn, mọi công tác phải dựa hẳn vào quần chúng, hoan nghênh quần chúng đôn đốc và kiểm tra”;bởi Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là phụng sự lợi ích của nhân dân”.

 

                        Bác Hồ trong một chuyến về thăm cán bộ, đảng viên Kiến An - Hải Phòng (TL - TNNst)

 Trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới, có nhiều vấn đề phát sinh phức tạp trong quá trình lãnh đạo và thực hiện; do đó công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước luôn được xem là một trong các nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, nhất thiết mỗi chúng ta phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

 

 XQ (th)


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: