Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kinh nghiệm, mô hình tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Lượt xem: 1793

Nam Trà My là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, được tái lập vào tháng 8/2003, có điểm xuất phát thấp, nằm trong 63 huyện nghèo nhất của cả nước; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân còn nhiều hạn chế, nhất là các xã ở xa trung tâm huyện; điều kiện hưởng thụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân chưa được đảm bảo, với tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao (cuối năm 2016 là 64,40%). Những vấn đề trên là thách thức không nhỏ trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
tuyên truyền các hộ dân đăng ký thoát nghèo tại xã Trà Nam

Trong các năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế, tạo việc làm tăng thêm nguồn thu nhập để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và HĐND huyện đề ra. Thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành huyện Đảng bộ khóa XVIII (2015 - 2020) đã ban hành Nghị quyết  số 02-NQ/HU, ngày 27/7/2016  về “Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện”; HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với một số chính sách đặc thù cho công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo đã phối hợp với UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền về CTMTQG giảm nghèo bền vững cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ngoài chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo thì huyện Nam Trà My là một trong 03 huyện của tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ bởi Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên. Dự án đã hỗ trợ cho huyện một số chương trình, chính sách để cùng với các chính sách giảm nghèo hiện hành nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng có các chương trình, chính sách giảm nghèo đặc thù áp dụng cho địa bàn cả tỉnh như: Chính sách khen thưởng bằng tiền mặt 5 triệu đồng/hộ thoát nghèo có đăng ký, Chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, tín dụng cho hộ thoát nghèo có đăng ký; Chính sách đối với cán bộ giảm nghèo xã. HĐND huyện cũng có chính sách khuyến khích thoát nghèo đối với các hộ đăng ký thoát nghèo, hỗ trợ bằng tiền mặt 3 triệu đồng/hộ thoát nghèo có đăng ký và tập trung ưu tiên các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho những hộ này.

Để làm tốt công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trong Nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Huy động cả hệ thống chính trị, cùng với sự tham gia đồng bộ, mạnh mẽ của các binh chủng tuyên truyền, bảo đảm tính sắc bén và thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng dân cư phù hợp với đặc điểm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn xung kích của huyện, Đội xung kích của các xã trong việc đồng hành cùng với Nhân dân trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Với phương châm, công tác tuyên truyền phải hướng về cơ sở, giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, trong đó xác định dân tộc, chính sách dân tộc và việc đăng ký thoát nghèo bền vững của Nhân dân, xây dựng nông thôn mới là những vấn đề trọng tâm tác động đến ý thức, làm thay đổi hành động của Nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở, cán bộ phụ trách tuyên huấn ngành, đoàn thể và tuyên truyền viên cơ sở, đặc biệt là với chủ trương “3 giúp 1” tức là cứ 3 cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giúp 1 hộ nghèo, đã thật sự phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã thật sự trở thành tuyên truyền viên  lặn lội đến từng thôn, làng vào từng nhà dân để tuyên truyền vận động, hướng dẫn Nhân dân cách làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khi CBCCVC xuống cơ sở vận động Nhân dân thoát nghèo thì được trang bị những kiến thức cơ bản như: Mỗi hộ đăng ký và công nhận thoát nghèo thì sẽ được hổ trợ 10 triệu đồng từ nguồn 30a, tỉnh hổ trợ 5 triệu, huyện hổ trợ 3 triệu, và hai mô hình sản xuất trị giá 4 triệu đồng. Tổng cộng số tiền là 22 triệu đồng, nhưng không hổ trợ bằng tiền mặt mà bằng hiện vật như mua bò, làm chuồng trại và cấp giống cây dược liệu cho hộ dân. Ngoài ra chương trình, chính sách từ trung ương đến tỉnh đều tập trung hổ trợ cho hộ đăng ký thoát nghèo.

Thực hiện tốt chủ trương Cán bộ, công chức, lao động đồng hành với người  nghèo theo phương châm “3 công chức, lao động giúp 1 hộ thoát nghèo”; huyện đã phân công cho 90 cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn huyện giúp đỡ hộ nghèo đăng ký thoát nghèo.

Nhờ vậy, năm 2015 toàn huyện đã có 319 hộ tự giác đăng ký thoát nghèo; năm 2016 có 338 hộ đăng ký thoát nghèo cuối năm hộ nghèo đã giảm từ 4.744 hộ xuống còn 4.409 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 64,40% tổng số hộ dân cư, giảm 6,49% so với cuối năm 2015; quy mô hộ cận nghèo giảm từ 135 hộ xuống còn 105 hộ, chiếm 1,53% tổng số hộ dân cư, giảm 0,48 % so với cuối năm 2015. Trong năm 2017 đã có  526 hộ đăng ký thoát nghèo, hiện nay UBND huyện đã phân công cho các cơ quan đơn vị tiếp cận với hộ nghèo để xây dựng phương án giúp đỡ hộ thoát nghèo. Công tác tuyên truyền còn trực tiếp hướng dẫn bà con kể cả những hộ đã thoát nghèo, vay vốn từ các chương trình hổ trợ giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện để mua gia súc chăn nuôi như bò, heo đen, dê, làm chuồng trại, trồng cỏ và chế biến thức ăn, cách chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Kỷ thuật trồng cây dược liệu như: sâm Ngọc linh, sâm nam, giảo cổ lam, sa nhân tím, cây quế Trà My, cây chuối mốc…; trực tiếp thu mua hàng hóa các hộ làm ra để tập dần cách trao đổi mua bán, tính toán chi tiêu tiết kiệm trong gia đình vươn lên làm giàu trên chính mãnh đất quê hương mình; Đồng thời, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội như ăn tết theo phong tục dài ngày, ăn trâu huê tốn kém đến tài sản của các gia đình đã được giảm đáng kể; chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo trên địa bàn huyện; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi, xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả (phải kể đến đó là việc tuyên truyền, vận động nhân dân các xã đăng ký làm đường bê tông nông thôn, nhân dân bỏ ra hàng ngàn ngày công để cỏng cát, sạn từ sông, suối những nơi không có đường ô tô đến điểm tập kết để làm đường giao thông); Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư tập trung, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, các chương trình y tế quốc gia được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn đi sâu, đi sát đến các địa bàn dân cư các vùng triển khai các dự án, nhằm thu thập thông tin nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vướn mắt phát sinh từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền Nhân dân giảm nghèo bền vững ở cơ sở trong những năm qua đã thật sự đi vào lòng dân và phát huy hiệu quả, ý thức của người dân về giảm nghèo được nâng lên, phương thức sản xuất cũ lỗi thời, lạc hậu (chọc tỉa, ngồi chờ trời) đã từng bước đẩy lùi. Những hộ dân đã thoát nghèo mạnh dạn đầu tư tiền của, công sức tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa, trao đổi, mua bán để tăng thu nhập. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thoát nghèo đã thấm vào từng người dân đi vào cuộc sống; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh nên kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật từng bước được cải thiện, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ngày càng khang trang; hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện đã tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu thông, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất ngày càng thuận lợi; công tác phát triển ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm tại chỗ được chú trọng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giảm nghèo trong nhân dân, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 12/5/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan trong khối tuyên truyền của huyện, tổ chức  Hội thảo “bàn các giải pháp tuyên truyền và xây dựng  Đề cương tuyên giảm nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My”, để những người làm công tác tuyên truyền có cơ sở đến với nhân dân tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện mạnh dạn đăng ký thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. Đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành đề cương về tuyên truyền giảm nghèo, trong đó nhấn mạnh, cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức và kỹ năng tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên lựa chọn các vấn đề trọng tâm như Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng 115 khu dân cư theo đề án của huyện, phát triển cây dược liệu nhất là cây sâm Ngọc linh (sâm Việt Nam), những nội dung có tính thời sự, cụ thể, thiết thực đối với đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương, hướng tới cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nói những cái mà đồng bào cần và chưa biết, dễ hiểu, dễ nhớ cho bà con làm.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng trong thời gian đến”. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền làm cho nhân dân nắm được sau khi thoát nghèo thì mình được những cái gì, trước hết đó là các chính sách đầu tư hổ trợ từ Nhà nước, biết cách sản xuất ra của cải, chi tiêu trong gia đình, có đời sống ấm no, con cái học hành đến nơi đến chốn, để họ thay đổi nhận thức về công tác giảm nghèo là của chính nhân dân, để họ tự giác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ huyện đến xã, tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo ở các thôn, làng. Phát huy đội thông tin lưu động huyện để tổ chức các hoạt động văn nghệ tuyên truyền về giảm nghèo đến các thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trọng tâm của công tác tuyên truyền. Đồng thời, thường xuyên biểu dương những hộ tiêu biểu trong công tác giảm nghèo để nhân rộng trong nhân dân. Củng cố, phát triển, tăng cường hoạt động trang thông tin điện tử của huyện về công tác giảm nghèo.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, củng cố và ngày càng nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. Có thể nói, với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên là một tuyên truyền viên hiệu quả ở cơ sở, là giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo tính sắc bén, thuyết phục, lan tỏa trong nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: