Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 5 (khóa XXII)

Lượt xem: 1486

Sáng ngày 30/9/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 5 (khóa XXII). Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố…
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 5 (khóaXXII)
   
  

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XXII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bổi cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do trên thế giới. Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TƯ, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến nàm 2030. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Bàn chuyên đề về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; thông qua Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Đ.c Phan Việt Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng: (1) Tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ này đến cuối năm 2021; (2) Chuyên đề về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; thông qua Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (3) Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; (4) Thông qua dự thảo Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; (5) Sơ kết 05 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (Nghị quyết 04, 05, 06) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, theo yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể vào Chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này. Những nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, đến việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là tổ chức, xây dựng Đảng. Những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sâu kỹ, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo, nghị quyết, kết luận để Hội nghị đạt kết quả cao nhất...

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh, tái bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành cả nước và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Song, các cấp, các ngành toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, định hướng sát tình hình, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy đạt một số kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng: Công tác chính trị, tư tưởng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đảm bảo an ninh tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng theo chương trình công tác và yêu cầu của Trung ương. Hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền, cổ động về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phòng, chống dịch Covid-19; 550 năm Danh xưng Quảng Nam. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác thông tin, lý luận chính trị. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị nắm bắt thông tin, tình hình; kịp thời ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trên không gian mạng. Công tác tổ chức, cán bộ: Củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh và một số địa phương, đơn vị; kiện toàn các chức danh nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư; làm việc với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm được thực hiện có hiệu quả. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tinh giản được 310 biên chế. Cho ý kiến về Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn và dự thảo Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng về chính sách cán bộ; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch; tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) năm 2021. Việc thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ sung quy hoạch, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm. Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn thí điểm sinh hoạt chi bộ khu dân cư có đông đảng viên; tính đến ngày 15/9/2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.206 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 80,4%. Công tác kiểm tra, giám sát: Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Ban hành 11 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp kiểm tra 533 tổ chức đảng và 1.232 đảng viên; giám sát chuyên đề 447 tổ chức đảng và 857 đảng viên; thi hành kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên. Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 02 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 50 tổ chức đảng và 144 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề 272 tổ chức đảng và 398 đảng viên; tiến hành kiểm tra 465 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 376 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 78 tổ chức; kiểm tra 367 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. UBKT các cấp giải quyết 22 đơn tố cáo đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức khiển trách; kỷ luật 234 đảng viên vi phạm; UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 31 đảng viên. Công tác dân vận: Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ với cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tế, nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án trọng điểm; tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên Nhân dân ở các vùng khó khăn gắn với kiểm tra, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức thiết ở cơ sở. Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh... Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Công tác dân vận chính quyền, dân vận lực lượng vũ trang được quan tâm chú trọng, với nhiều hoạt động hướng về Nhân dân, cơ sở; tổ chức ký kết và triển khai các nhiệm vụ phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy các cấp với các cơ quan liên quan. Các ban chỉ đạo: Công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự và các đoàn thể CT-XH tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2021 đảm bảo yêu cầu đề ra.

Về phát triển kinh tế: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến hết tháng 6/2021 có dấu hiệu phục hồi; tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, do tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và các địa phương trên địa bàn tỉnh nên tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh chậm lại. Tình hình dịch bệnh kéo dài đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm hoặc luân phiên lao động để duy trì hoạt động, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và chưa có dấu hiệu phục hồi; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ... Lũy kế đến ngày 20/9/2021, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 14.795 tỷ đồng, bằng 76% dự toán và tăng 44% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 13.037 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm và tăng 57%. Tổng chi ngân sách địa phương 12.958 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán; trong đó, chi thường xuyên 7.323 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 5.632 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 23 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong việc triển khai các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ban hành Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 24/9/2021, toàn tỉnh đã giải ngân 3.479,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 48,5% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 885 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 6,4 nghìn tỷ đồng; 630 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động, tăng 44,5%; cấp mới 06 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 14,7 triệu USD...

Theo Chương trình Hội nghị, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 5, khóa XXII diễn ra trong 01 ngày, 30/9/2021.Tác giả: Nguyễn Phi Anh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: