Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Lượt xem: 3644

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 05/12/2006 của Tỉnh uỷ, ngày 08/05/2007, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2007-2010, 2010-2015 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, tổ chức Hội nghị Huyện uỷ để triển khai quán triệt cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các đồng chí Huyện uỷ viên, Đảng uỷ các xã triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị.Quang cảnh Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10 tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/HU

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Huyện ủy Nam Trà My, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền các xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận, các đoàn thể xã tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy đại đoàn kết toàn dân; tập hợp ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên, làm tốt công tác vận động, thu hút đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở địa phương. Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã nhanh chóng được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoạt động hiệu quả, có sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương.         

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Tổng số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm đạt tỉ lệ 100%, trong đó: có 84.6% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 6.6% so với trước khi có nghị quyết; 100% đồng chí được đánh giá có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt; có 65% được đánh giá tốt hơn về chiếu hướng và triển vọng phát triển, tăng hơn 6.5% so với trước khi có nghị quyết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ ở hai cấp (cấp xã và cấp huyện), công khai thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch về các địa phương, đơn vị. Các bước, quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp xã, cấp huyện được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm 1, Điều 4, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 03/3/2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Toàn huyện đã cử cán bộ đi đào tạo về lý luận chính trị 487 đ/c, đào tạo về chuyên môn 330 đ/c. Đối với đào tạo về chuyên môn (Trung cấp có 179 đ/c; đại học có 148 đ/c; thạc sĩ có 03 đ/c); đào tạo về lý luận chính trị: Sơ cấp có 196 đ/c; trung cấp có 243 đ/c; cao cấp có 40 đ/c và đại học chính trị có 02 đ/c. Bồi dưỡng có 2199 đ/c. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Huế mở 01 lớp đại học Nông lâm tại huyện, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam mở 02 lớp trung cấp Luật. Đồng thời, tuyển chọn con em ở địa phương tốt nghiệp THPT đề nghị tỉnh xét cử tuyển đại học, cao đẳng có 173 học viên.

Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gồm các lĩnh vực tin học văn phòng, chương trình Nghị quyết 30a xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, quản lý nhà nước cho trưởng thôn, bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, cán bộ tham gia dự học với hơn 1000 lượt; mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 806 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở.

Trong 10 năm qua, đã tuyển dụng 293 cán bộ, trong đó: cấp xã 230 đ/c; cán bộ xã thuộc Đề án 500 của UBND tỉnh có 19 đ/c được bố trí về 10 xã công tác. Tổng số cán bộ, công chức được tuyển dụng ở cấp huyện trong là 63 đ/c, trong đó: Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể 20 đ/c, khối Nhà nước 43 đ/c (trong đó, cán bộ người dân tộc thiểu số có 17 đ/c; cán bộ nữ có 31 đ/c).

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí và luân chuyển cán bộ trong những năm qua được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quy trình, công khai, minh bạch. Đối với cấp huyện, đã hợp đồng lao động sinh viên có trình độ đại học chuyên môn, bố trí công tác tại các phòng, ban của huyện và cho thi tuyển, xét tuyển để trở thành công chức. Kết quả bổ nhiệm, bố trí, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý từ năm 2007-05/2017 có 261 đ/c. Cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng nâng lên, có khả năng tiếp cận và tích luỹ kinh nghiệm trong thực tiễn ở địa phương, tổ chức quản lý và điều hành tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị, am hiểu và tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp,… đối với cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh (nay là Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND) với tổng số tiền: 3.251.456.500 đồng.

Tính đến tháng 5/2017, huyện Nam Trà My có 688 cán bộ,công chức, viên chức, trong đó: có 130 cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước; có 63 cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng và Mặt trận, hội, đoàn thể huyện; có 286 viên chức làm việc trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp của huyện và có 209 cán bộ, công chức xã. Ngoài ra, còn có 203 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; có 12 người hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ ở cấp huyện. Tổng số cán bộ là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 42 đ/c, tăng 05 đ/c so với năm 2007.

Tổng số đội ngũ cán bộ xã có 422 đ/c, tăng 71 đ/c so với năm 2007; cán bộ nữ có 127 đ/c, tỷ lệ 30,1%, tăng 8,6%; cán bộ trẻ dưới 30 tuổi có 244 đ/c, tỷ lệ 57,8%, tăng 0,5%; cán bộ người dân tộc thiểu số có 373 đ/c, tỷ lệ 88,4%, tăng 0,3% so với năm 2007.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, cụ thể: Có 88,4% cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học đạt 12,7% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra là 10%. Đối với cấp huyện có 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy vi tính so với mục tiêu Nghị quyết đề ra là 100%. Đội ngũ cán bộ của Đảng được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức khoa học, được nâng cao về trình độ nhận thức, trình độ quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống, phần đông cán bộ giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có sự trưởng thành cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới về công tác cán bộ, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Thay đổi phương pháp, cách làm khắc phục những yếu kém ở từng khâu trong công tác cán bộ. Tập trung kiện toàn, củng cố, chỉnh đốn nội bộ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành thông suốt, thực hiện đồng bộ các mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, sửa đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, thường xuyên thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy, cá nhân lãnh đạo, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể ở xã.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: