Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Trà My mở các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho cán bộ, công chức, lao động, chiến sỹ LLVT

Lượt xem: 974

Trong 02 ngày 19-20/7/2017, Huyện ủy Nam Trà My mở 02 lớp học quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) cho đảng viên, cán bộ, công chức, lao động, chiến sỹ LLVT huyện và các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập các Nghị quyết tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10.
Quang cảnh lớp học nghị quyết

Tại các lớp học, học viên được nghe các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy triển khai 03 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03-6-2017 về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03-6-2017 về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Và các nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (Khóa XXI), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 25-4-2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy (Khoá XXI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại các lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu, để quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (Khóa XXI), học viên cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết trong Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; Ban tổ chức lớp học dành một buổi để thảo luận và viết thu hoạch về những nội dung đã quán triệt.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: