Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 01/10/2021
Người ký: Phùng Thị Thương
Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Tài liệu hội nghị lần thứ 7, khóa XIX
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:du_thao_bao_cao_tong_ket_nghi_quyet_so_22-nqtw.doc[ Tải về ]169 Kb
File thứ 2:quy_dinh_so_22_cua_bch_tw_ve_cong_tac_kiem_tra__giam_sat_va_ky_luat_cua_dang.docx[ Tải về ]59.52 Kb
File thứ 3:du_thao_nghi_quyet_ve_dao_tao_nghe__gqvl_.docx[ Tải về ]36.01 Kb
File thứ 4:du_thao_nghi_quyet_ha_tang_tra_mai_.docx[ Tải về ]34.57 Kb
File thứ 5:du_thao_nghi_quyet_cn-ttcn-dv_.docx[ Tải về ]41.02 Kb
File thứ 6:du_thao_chuong_trinh_thuc_hien_nq_11_cua_tinh_uy_ve_vhtdtt.doc[ Tải về ]88.5 Kb
File thứ 7:du_thao_chuong_trinh_thuc_hien_nghi_quyet_13_cua_tinh_uy.docx[ Tải về ]40.32 Kb
File thứ 8:du_thao_chuong_trinh_thuc_hien_nghi_quyet_12_cua_tinh_uy.docx[ Tải về ]39.44 Kb
File thứ 9:du_thao_bao_cao_9_thang_cua_huyen_uy_(2).docx[ Tải về ]58.31 Kb
File thứ 10:du_thao_bao_cao__so_ket_5_nam_chi_thi_07_ve_cong_tac_thong_tin_co_so.doc[ Tải về ]87 Kb
File thứ 11:chuong_trinh_hoi_nghi_huyen_uy_lan_thu_7_(khoa_xix).pdf[ Tải về ]343.32 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 7, khóa XIX