Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: HD
Ngày ban hành: 04/01/2016
Người ký: Tô Huy Rứa
Ngày hiệu lực: 04/01/2016
Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1. Chi thi 51 cua Ban chap hanh Trung uong khoa XI ve bau cu.docx[ Tải về ]21.12 Kb
File thứ 2:2. Huong dan so 20 - HD-UBKTTW ve giai quyet khieu nai to cao.doc[ Tải về ]60.5 Kb
File thứ 3:3. Huong dan so 169-HD-BTGTW ve cong tac tuyen truyen ve bau cu.doc[ Tải về ]113 Kb
File thứ 4:4. Nghi quyet so 1129-2016-UBTVQH13 cong bo Ngay bau cu.docx[ Tải về ]20.33 Kb
File thứ 5:5. Nghi quyet so 1132-NQ-UBTVQH13 du kien co cau, thanh phan, so luong nguoi duoc gioi thieu ung cu.docx[ Tải về ]26.35 Kb
File thứ 6:6. Nghi quyet so 1134-2016-UBTVQH13 to chuc hoi nghi cu tri, gioi thieu nguoi ung cu.doc[ Tải về ]97.5 Kb
File thứ 7:6a. Mau van ban ban hanh kem Nghi quyet so 1134-2016-UBTVQH13.doc[ Tải về ]76.5 Kb
File thứ 8:7. Chi thi so 01-CT-TTg ve bau cu dai bieu QH 14.docx[ Tải về ]23.01 Kb
File thứ 9:9. Thong tu 06 BTC ve kinh phi bau cu.docx[ Tải về ]32.43 Kb
File thứ 10:10. Luat Bau cu dai bieu QH va HDND 2015.pdf[ Tải về ]2.3 Mb
File thứ 11:11. Luat Mat tran To quoc Viet Nam.pdf[ Tải về ]1.17 Mb
File thứ 12:12. Luat To chuc chinh quyen dia phuong 2015.pdf[ Tải về ]5.25 Mb
File thứ 13:13. Nghi quyet 1130_2016_UBTVQH13 ve thanh lap Ban Dan toc HDND.docx[ Tải về ]29.21 Kb

Nội dung trích yếu :
Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021