Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 25/11/2021
Người ký: NPT
Ngày hiệu lực: 26/11/2021
Tài liệu hội nghị vào lúc 13h30, ngày 26/11/2021
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản của Trung ương ( Vào lúc 13h30, ngày 26/11/2021; Thứ sáu)