Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 02/07/2021
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 02/07/2021
Tài liệu hội nghị lần thứ 6, khóa XIX
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bao_cao_huyen_uy_tong_ket_nghi_quyet_02_ve_giam_ngheo.docx[ Tải về ]48.41 Kb
File thứ 2:Bao_cao_tong_ket_nghi_quyet_26̣_ve_nong_nghiep_nong_dan__nong_thon_.signed.pdf[ Tải về ]1.25 Mb
File thứ 3:Chuong_trinh_hoi_nghi_huyen_uy_lan_thu_6_pdf.pdf[ Tải về ]697.64 Kb
File thứ 4:136_bao_cao_tong_ket_5_nam_cong_tac_giam_ngheo.pdf[ Tải về ]1.16 Mb
File thứ 5:89_bao_cao_tong_ket_cong_tac_lanh_dao__chi_dao__to_chuc_cuoc_bau_cu_dbqh_khoa_xv__dbhdnd_cac_cap.pdf[ Tải về ]2.85 Mb
File thứ 6:29-kl-tu_thuc_hien_3_nhiem_vu_dot_pha_giai_doan_2021-2025.pdf[ Tải về ]5.04 Mb
File thứ 7:06-nq-tu_cong_tac_giam_ngheo.pdf[ Tải về ]5.04 Mb
File thứ 8:05-_kltw_ve_tiep_tuc_thuc_hien_ct_so_50_-cttw_cong_tca_phat_hien_xu_ly_vu_viec__vu_an_tham_nhung.pdf[ Tải về ]3.73 Mb
File thứ 9:chuong_trinh__thuc_hien_nq_06_ve_giam_ngheo.docx[ Tải về ]40.33 Kb
File thứ 10:Bao_cao_tong_ket_nghi_quyet_26̣_ve_nong_nghiep_nong_dan__nong_thon_.signed.pdf[ Tải về ]1.25 Mb
File thứ 11:bao_cao_so_ket_nghi_quyet_so_15-nq.tu.doc[ Tải về ]150 Kb
File thứ 12:bc_tong_ket_10_nam_chi_thi_10_ve_giao_duc.doc[ Tải về ]160.5 Kb
File thứ 13:bao_cao__06_thang_huyen_uy__dau_nam.docx[ Tải về ]60.96 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 6, khóa XIX