Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04-NQ/TU
Ngày ban hành: 12/08/2016
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:04-NQ về cán bộ.doc[ Tải về ]108 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 699 lượt ]Quay lại